Turkey Gyros

Two grilled Pitas stuffed w/ thinly-sliced Turkey Breast, Spring Mix, Tomato, Onion, & Tzatziki Sauce